Procedura synchronizacji mikrofonów bezprzewodowych Prodipe

 1. Podłączyć zasilacz do bazy (zapali się czerwona dioda Power).
 2. Włożyć baterie do mikrofonu i włączyć mikrofon (przełącznik w pozycji ON).
 3. Bezpośrednio po włączeniu mikrofonu po raz pierwszy (pkt 2.) na bazie może zapalić się zielona dioda AF/RF, sygnalizująca poprawną synchronizację. W takim przypadku należy „rozsynchronizować” mikrofon i zsynchronizować go ponownie (pkt 7.).
  W przeciwnym przypadku należy przejść do pkt 4.
 4. Aby zsynchronizować mikrofon z bazą, należy zdjąć osłonę baterii z mikrofonu, włączyć mikrofon i zbliżyć go do bazy w taki sposób, aby czerwona płytka z nadrukiem „IR<<<” w mikrofonie była zwrócona na punkt na bazie oznaczony „ir”. Następnie należy wcisnąć przycisk SCAN. Czerwona dioda „ir” na bazie powinna się zapalić raz i zgasnąć. Następnie po chwili powinna zapalić się zielona dioda AF/RF, sygnalizująca poprawną synchronizację. Skanowanie należy powtarzać do skutku, tzn. do momentu pojedynczego mignięcia czerwonej diody „ir” i zapalenia się zielonej diody AF/RF.
 5. Aby rozpocząć synchronizację kolejnego mikrofonu, należy wyłączyć poprzednio zsynchronizowany mikrofon (przełącznik w pozycji OFF) oraz wyłączyć bazę przytrzymując przycisk POWER (czerwona dioda obok POWER powinna zgasnąć).
 6. Należy powtarzać punkty 1-5 dla kolejnych mikrofonów, zwracając uwagę na pkt 3.
 7. Jeśli w wyniku błędnej synchronizacji lub synchronizacji fabrycznej sygnał z jednego mikrofonu jest odbierany przez więcej niż jedną bazę (po włączeniu jednego mikrofonu zapalają się zielone diody AF/RF na dwóch lub więcej bazach), należy „rozsynchronizować” mikrofon i zsynchronizować go ponownie.
  W celu „rozsynchronizowania” należy zbliżyć mikrofon do bazy jak w pkt 4. oraz wcisnąć przycisk SCAN. Poprawne wymazanie synchronizacji jest sygnalizowane podwójnym mignięciem czerwonej diody „ir” oraz zgaśnięciem zielonej diody AF/RF. Wymazywanie synchronizacji należy powtarzać do skutku, tzn. do momentu podwójnego mignięcia czerwonej diody „ir” oraz zgaśnięcia zielonej diody AF/RF.

UWAGA: Synchronizację kolejnego mikrofonu wykonujemy przy wyłączonych pozostałych mikrofonach (przełącznik w pozycji OFF) oraz wyłączonych bazach (przyciskiem POWER).